Phông chữ

Đường làng

ấm lại bờ tre
đỏ au hoa gạo
chim về lứa yêu

Mưa xuân
giăng kín nẻo chiều
sân đình vãn hội
chiếu chèo đã tan

Bến quen
đò mới sang ngang
cái ngày xưa ấy
lỡ làng đánh rơi

Vườn xuân
khuyết nửa nụ cười
câu thơ để lạnh
ai người nhớ ai

Gửi vào
giá rét giêng hai
chút bâng khuâng nhớ
chiều phai hội làng

  • Nguyễn-Ngọc-Minh

Thành-phố Thái-Nguyên – Tỉnh Thai-Nguyên