Phông chữ

DDVN phỏng vấn nhanh một số nghệ sĩ từ hai giới để nghe họ thể hiện quan điểm của mình về câu ngạn ngữ đức "Đàn bà đẹp như thành yếu, dễ chiếm mà khó giữ".